CCTV1,http://125.210.152.18:9090/live/CCTV1HD_H265.m3u8
CCTV2,http://125.210.152.18:9090/live/CCTV2HD_H265.m3u8
CCTV3,http://125.210.152.18:9090/live/CCTV3HD_H265.m3u8
CCTV4,http://125.210.152.18:9090/live/CCTV4.m3u8
CCTV5,http://125.210.152.18:9090/live/CCTV5HD_H265.m3u8
CCTV6,http://125.210.152.18:9090/live/CCTV6HD_H265.m3u8
CCTV7,http://125.210.152.18:9090/live/CCTV7HD_H265.m3u8
CCTV8,http://125.210.152.18:9090/live/CCTV8HD_H265.m3u8
CCTV9,http://125.210.152.18:9090/live/CCTVJLHD.m3u8
CCTV10,http://125.210.152.18:9090/live/CCTV10HD_H265.m3u8
CCTV11,http://125.210.152.18:9090/live/CCTV11.m3u8
CCTV12,http://125.210.152.18:9090/live/CCTV12HD_H265.m3u8
CCTV13,http://125.210.152.18:9090/live/CCTV13.m3u8
CCTV14,http://125.210.152.18:9090/live/CCTV14HD_H265.m3u8
北京卫视,http://125.210.152.18:9090/live/BJWSHD_H265.m3u8
天津卫视,http://125.210.152.18:9090/live/TJWSHD_H265.m3u8
东方卫视,http://125.210.152.18:9090/live/DFWSHD_H265.m3u8
湖南卫视,http://125.210.152.18:9090/live/HNWSHD_H265.m3u8
广东卫视,http://125.210.152.18:9090/live/GDWSHD_H265.m3u8
深圳卫视,http://125.210.152.18:9090/live/SZWSHD_H265.m3u8
安徽卫视,http://125.210.152.18:9090/live/AHWSHD_H265.m3u8
东南卫视,http://125.210.152.18:9090/live/DNWSHD_H265.m3u8

https://www.zhihu.com/people/wang-yun-hui-92